Er komt veel kijken bij de aan- of verkoop van een huis. Hieronder treft u de meest belangrijke informatie aan die van belang is om te weten.

Althans, goed verhuizen, zonder panieksituaties en op het laatste momentregelingen treffen. We proberen u een beetje in de goede richting te helpen door wat tips aan te dragen en een checklist op te nemen.

Voorbereidingen nieuwe huis:

Vraag aan de verkoper of zijn makelaar, of er nog een plattegrond/ bouwtekening van het huis aanwezig is. Is deze niet voorhanden, neem dan de maten van alle kamers zo nauwkeurig mogelijk op, en maak zelfs een schets. Neem een niet te kleine schaal, opdat u niet gaat twijfelen, als u plannen maakt voor de inrichting van de beschikbare ruimten. Als u van uw meubelen etc. nu op dezelfde schaal ook stukjes papier knipt, is al een principe-indeling van de woonkamer, keuken, slaapkamers etc. te maken.

Vaststellen datum verhuizing:

Stel tijdig uw verhuisdatum vast. U kunt dan alle mensen, die bij dit gebeuren betrokken zijn, concreet informeren. De verhuizer kan de dag reserveren, water en elektra kunnen ruim tevoren worden aangesloten (ook in verband met mogelijk te verrichten werkzaamheden is dat belangrijk), uw telefoon kan op het nieuwe adres worden aangevraagd en uw post worden doorgezonden.

CHECKLIST VERHUIZEN:

Enkele weken voor de verhuizing:

 • Verhuizer bespreken
 • Bij de Post uw verhuisberichten inzenden
 • Telefoon laten overschrijven
 • Gegevens nieuwe woonadres opvragen
 • Werkster en of ander huispersoneel opzeggen
 • Postbus opzeggen en aanvragen
 • Adreswijzigingen versturen
 • Bank inlichten
 • Verzekeringen regelen
 • Arts, tandarts etc. inlichten
 • Water, electra en gas regelen
 • Afspraak maken voor de t.v. antenne te laten demonteren en op nieuw te plaatsen
 • Adreswijziging doorgeven bij het bevolkingsburo
 • Airco’s laten doorstomen
 • Scholen inlichten
 • Kinderen opgeven voor de nieuwe school
 • Geregelde drukwerkverzenders inlichten
 • Spaarbanktegoeden laten overschrijven
 • Overbodige rommel opruimen
 • Afspraak maken voor het schoonmaken nieuwe woning

Op de laatste dag voor de verhuizing:

 • schoonmaken nieuwe huis
 • leesportefeuille en bibliotheekboeken terug brengen
 • geleende spullen terug brengen
 • antenne van het dak halen
 • kinderen en huisdieren onderbrengen bij de oppas

Op de dag avond van verhuizing:

 • koelkast afzetten
 • afscheid nemen van de buren
 • meubels uit elkaar halen
 • probeer plaats vrij te houden voor de verhuisauto
 • Op de dag van de verhuizing:
 • goede humeur bewaren
 • zorg voor voldoende contant geld of betaalcheques
 • meterstanden opnemen
 • huis nakijken op achtergebleven spullen
 • sleutel overdragen
 • deur dicht trekken en niet meer omkijken en wegrijden

Na de verhuizing:

 • een kamer gezellig maken
 • eventuele verhuisschade controleren
 • postpapier en visitekaartjes bestellen
 • nagezonden post in de gaten houden
 • contact opnemen met de nieuwe bankvestiging
 • Adreswijzigingen o.a. zenden aan:Familie, buren, vrienden, kennissen, collega’s, relaties, arts(en), tandarts, apotheker, dierenarts, kerkelijke instellingen, notaris, bank, verzekeringsmaatschappijen, leveranciers, verenigingen, abonnementenadministratie van dag-,week- en maandbladen, belastingdienst en de werkgever.

SUCCES!

De koop van een huis staat of valt meestal met de financiering ervan. Voor de financiering doet de koper meestal een beroep op een bank, een verzekeringsmaat- schappij of een pensioenfonds. Wie geld leent voor de aankoop van een huis, verleent hypotheek. Dat betekend dat het huis onderpand wordt om de geldschieter de zekerheid te geven dat hij het door hem geleende geld weer terug krijgt. De wet geeft hem het recht bij openbare verkoop van het huis zijn vordering (als eigenaar  in gebreke blijft met aflossing van de hypotheek) bij voorrang te verhalen op de opbrengst, dus voor de andere schuldeisers.

Dit recht van hypotheek wordt verleend door de eigenaar (koper) van een huis. Hij wordt hypotheekgever genoemd. De instelling die het geld uitleent is hypotheeknemer. Zodra het recht van hypotheek aan de geldschieter is verleend, wordt deze hypotheekhouder. Het huis waarop de hypotheek rust is het onderpand.

De verschillen tussen hypothecaire leningen bestaan voornamelijk uit de wijze van aflossing. De belangrijkste vormen van hypothecaire leningen zijn de lineaire hypotheek, de annuiteiten-hypotheek en de hypothecaire lening met levensverzekering (spaarhypotheek).

Bij een lineaire hypotheek betaalt u jaarlijks steeds eenzelfde bedrag (aflossing) terug; de jaarlijks te betalen rente neemt telkens af omdat de hoofdsom ieder jaar minder wordt.

Bij een annuiteiten-hypotheek betaalt u jaarlijks hetzelfde bedrag aan rente plus aflossing gedurende de gehele looptijd van de hypotheek; in het begin betaald u veel rente en weinig aflossing, aan het einde betaalt u veel aflossing en weinig rente.

Bij een hypotheek met levensverzekering betaalt u de normale rente maar lost niet af; in plaats van aflossing betaalt u een premie voor een levensverzekering; de uitkering van de levensverzekering wordt later gebruikt om de lening af te lossen (een variant hiervan is de spaarhypotheek).

Deze vormen hebben elk hun eigen voor- en nadelen. Laat u adviseren over de voor u meest aantrekkelijke vorm, mede met het oog op de aftrekbaarheid van rente op leningen voor de inkomstenbelasting.

Financiers willen meestal alleen een hypothecaire lening verstrekken als de geldnemer een overlijdensrisicoverzekering afsluit. Betaling van rente en aflossing zijn afhankelijk van het inkomen van de geldnemer. Als die overlijdt, dan valt het inkomen weg en zouden de erfgenamen het huis moeten verkopen omdat zij rente en aflossing niet kunnen betalen. Om dat te voorkomen wordt een overlijdensrisicoverzekering gesloten. Met de uitkering daarvan wordt bij voortijdig overlijden van de schuldenaar de hypothecaire lening afgelost. Daarna hebben de erfgenamen een hypotheekvrij huis.

Laat u goed adviseren over de wijze waarop u deze verzekering het best kunt afsluiten. Vooral als partners het huis samen kopen is het van belang wie de verzekering afsluit en wie de begunstigde is.

De overlijdensrisicoverzekering kunt u het beste laten ingaan op de dag waarop de offerte voor de hypothecaire lening wordt aangegaan, doch in ieder geval op de dag dat u de hypothecaire lening accepteert.

Het recht van hypotheek is in de wet met een aantal waarborgen omgeven waarmee de geldschieter kan rekenen op terugbetaling van de verstrekte lening. De sterkste waarborg is het recht van de geldschieter om het onderpand in het openbaar te doen verkopen (veilen) als de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet. Uit de opbrengsten van de openbare verkoop kan de geldschieter bij voorrang de openstaande schuld voldoen. Twee andere waarborgen zijn de zaaksvervanging en het huurbeding.

Zaakvervanging houdt in dat een eventuele schadeverzekeringsuitkering wordt belast met een pandrecht ten behoeve van de hypotheekhouder (de bank): de zekerheid in de vorm van het huis kan worden vervangen door pandrecht op de vordering op de verzekeraar (de vordering op de verzekeraar is onderpand in plaats van het huis). Deze waarborg is van belang bij brand of andere belangrijke schade waardoor het huis als onderpand sterk in waarde vermindert of zelfs waardeloos wordt. In de hypotheekakte wordt daarom vermeld dat de koper het onderpand (het huis) moet verzekeren tegen brand en andere gevaren.

De hypotheekhouder heeft de wettelijke bevoegdheid om in de hypotheekakte te laten opnemen dat de eigenaar zonder zijn toestemming het onderpand niet mag verhuren of verpachten en dat hij bovendien de huur of pacht niet voor lange tijd vooruit mag laten betalen. Deze bevoegdheid vloeit voort uit het risico dat een onderpand bij openbare verkoop in dergelijke gevallen aanzienlijk minder zal opbrengen.

Dit zogeheten huurbeding wordt ook in de openbare registers ingeschreven. Als een huis dan toch zonder toestemming wordt verhuurd en/ of de huur voor lange tijd vooruit wordt betaald, dan hoeft de bank daar   na toestemming van de President van de Rechtbank- bij openbare verkoop geen rekening mee te houden. De huurder zal in zo’n geval het huis moeten ontruimen. Als de huurder in het huis mag blijven wonen, dan moet hij aan de nieuwe eigenaar opnieuw huur betalen.

Iedere huurder kan in de hypotheekakte betreffende het huis nagaan hoe zijn rechten liggen. Deze akte is immers in de openbare registers ingeschreven.

Natuurlijk zijn wij altijd bereid tot het geven van extra informatie. Het snelst wekt het als u eens langs komt op ons gezellige kantoor, op Gosieweg 53, waar u onder het genot van een kopje koffie snel een goede indruk kunt krijgen van ons hele aanbod. Ook kunt u telefonisch contact opnemen op: 7383344 / 5627688.

De koop van een huis brengt naast de koopsom ook extra kosten met zich mee. In veel gevallen zijn die kosten voor de koper (kosten koper). Soms neemt de verkoper ze voor zijn rekening (vrij op naam).

 1. Overdrachtsbelasting.
  Over de leggerwaarde van de woning wordt 4% over- drachtsbelasting betaald.
  De notaris draagt dit af aan de belastingdienst. De leggerwaarde wordt vast gesteld door de belastingdienst, men kan hiervoor meestal uit gaan van de koopsom van het onroerend goed. Tenzij het onroerend goed enkele jaren geleden voor meer verkocht is en die koopsom hoger is dan de huidige transaktie. Het is daarom raadzaam bij uw makelaar te informeren.
 2. Makelaarscourtage. Als u voor de aankoop van het onroerend goed een makelaar in handen heeft genomen, betaald u voor het gebruik van deze diensten en bent u provisie schuldig vermeerderd met 5% omzetbelasting.
 3. Notariskosten. Voor het werk van de notaris gelden vaste tarieven. Deze tarieven zijn afhankelijk van de koopsom. Naast het tarief is men ook 5% omzetbelasting verschuldigd.
 4. Kadaster. Aan inschrijving van de eigendomsoverdracht in de openbare registers en het onderzoek van de notaris voorafgaand aan de transportakte zijn kosten verbonden. Deze kosten worden via de notaris aan het kadaster betaald. De kosten van het inschrijven zijn ca.Naf. 800,-.
 5. Zakelijke lasten en belastingen. Ieder jaar moet de huiseigenaar betalingen doen die rechtstreeks betrekking hebben op het huis. Bijvoorbeeld:
  • erfpachtscanon (tenzij afkoop heeft plaatsgehad)
  • onroerendgoed belasting.

Verder zullen de meeste kopers een hypotheek op het onroerend goed willen vestigen. Ook dit berengt kosten met zich mee

 1. Notariskosten. Dit zijn vast gestelde tarieven afhankelijk van de hoogte van de geldlening hierover wordt ook 5% omzetbelasting betaald.
 2. Zegelkosten. Voor de hypotheek akte worden zegelkosten in rekening gebracht dit is wederom afhankelijk van de geldlening.
 3. Inschrijvingskosten hypotheekkantoor. Voor het inschrijven van de hypotheekakte zijn de kosten op ca. Naf. 800,– gesteld.

De nieuwe eigenaar betaalt zijn aandeel voor de rest van het jaar terug aan de verkoper. De verrekening geschiedt via de notaris. De koper heeft recht op een overzicht van de lasten en belastingen.

De koopakte of koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en de koper van een huis. Daarin leggen zij vast dat het huis onder bepaalde voorwaarden, tegen betaling van een bepaalde prijs en op een afgesproken datum eigendom wordt van de koper.

Als de koopakte zonder notariele tussenkomst is opgesteld zijn daarin vaak nog niet alle juridische haken en ogen geregeld. En juist die aspecten kunnen aanleiding zijn om een huis wel of niet te kopen. Daarom is het belangrijk dat de makelaar wordt ingeschakeld voordat een voorlopige koopakte wordt ondertekend. De makelaar beidt de noodzakelijke deskundige begeleiding en advisering op juridisch gebied.

Een koopakte, ook al wordt deze vaak de voorlopige koopovereenkomst genoemd, is een overeenkomst die u bindt. Sterker nog, als u in het bijzijn van getuigen tegen de verkoper zegt dat u het huis wilt kopen dan zit u er al aan vast! Immers een mondelinge overeenstemming is bindend!

Domicilie beschikt over modelkoopakten die gebaseerd zijn op het nieuwe Burgerlijk Wetboek dat in werking trad. In dit model wordt rekening gehouden met de belangen van zowel koper als verkoper.

Bij nieuwbouwprojecten wordt niet alleen een koopovereenkomst gesloten, maar ook een aannemingsovereenkomst. Ook hier geldt weer het belang van tijdige inschakeling van de makelaar. Hij kan alle juridische consequenties op dit terrein overzien. Zo worden alle geschillen over nakoming van de overeenkomst voorkomen.

Gewoonlijk laat de bouwer het juridische deel van het gehele project door een notaris behandelen. Die notaris beschikt over het bouwplan, het bestek en de voorwaarden van de bouwer. De koper van een huis uit een bouwcomplex kan evenwel ook zelf een notaris voor advies inschakelen, zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt. Hij moet dit wel tijdig bekend maken.

Zet ook hier niet te snel uw handtekening onder de koopovereenkomst. U moet vooraf zeker weten, dat u de hypotheek kunt rond krijgen. Want als u getekend heeft zonder de financiering als ontbindende voorwaarde op te nemen en dan tot de ontdekking komt dat u de koopsom niet kunt opbrengen, dan moet u een hoge boete (meestal 10% van de koopsom) betalen om van de koop af te komen.

Mocht u vragen hebben kunt u altijd bij Domicilie Real Estate N.V. aan de Gosieweg 53 informeren over de bijzonderheden van de modelovereenkomst en de (financiele)zekerheid bij toepassing van de algemene voorwaarden. Ook de minder voordelige en ingewikkelde aspecten zullen wij toelichten. Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 7383344 / 5627688.

Dit artikel is bestemd voor iedereen die een appartement wilt kopen of reeds heeft gekocht. Bij het kopen van een appartement komen een paar zaken om de hoek kijken die niet voorkomen bij de koop van een eengezinshuis. U moet zich goed realiseren dat u door de koop van een appartement niet zonder meer uw eigen beslissing kunt nemen over het beheer van uw woning. U moet samenwerken met anderen, u koopt namelijk een aandeel in gemeenschappelijk eigendom. U wordt dus mede-eigenaar en tevens lid van een vereniging van eigenaars. Daar mag u wel even bij stilstaan.

Uw verhouding met uw buren gaat verder dan wanneer u een gewoon huis koopt. U krijgt een aantal rechten ten opzichte van hen, maar ook een aantal plichten. De wet verstaat onder een appartement (of zoals het officieel wordt genoemd appartementsrecht) een aandeel in een gebouw met toebehoren, dat de bevoegdheid geeft tot het alleengebruik van een bepaald gedeelte van dat gebouw. Deze wat officiele omschrijving betekent dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds de eigendom en anderzijds de gebruiksrechten.

De eigendom van het gehele gebouw komt toe aan de eigenaars gezamenlijk; daarnaast heeft iedere eigenaar het gebruiksrecht van een prive gedeelte (zijn woning) en het mede gebruiksrecht van die gedeelten van het gebouw, die voor gemeenschappelijk gebruik zijn bestemd. Bij dit laatste kunt u ondermeer denken aan de lift, het gemeenschappelijk zwembad, de centrale airco installatie.

Appartementsrechten ontstaan door de splitsing in juridische zin van een gebouw of een andere onroerende zaak. Aan het gebouw zelf is niet te zien of dit in appartementen is gesplitst.

Om een gebouw in appartementen te splitsen moet een notaris een akte opmaken. Deze splitsingsakte wordt met de bijbehorende tekening, waarop de grenzen van de gedeelten van het gebouw, die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, in de openbare registers ingeschreven. Pas als dit laatste is gedaan, is de splitsing een feit en ontstaan de appartementsrechten, die dan afzonderlijk verkocht kunnen worden.

In de notariele akte van splitsing is een aantal belangrijke zaken opgenomen:

 • een beschrijving van het gebouw als geheel
 • een beschrijving van ieder afzonderlijk gedeelte, de appartementen;
 • een beschrijving van het aandeel dat iedere eigenaar heeft in het hele gebouw en
 • het splitsingsreglement.

Vooral het splitsingsreglement is voor u van groot belang. Hierin staat namelijk beschreven: welke schulden en kosten voor rekening van alle eigenaren gezamenlijk komen. Hoe de begroting (de exploitatierekening) er uit moet zien en hoe de bijdragen in de service kosten moeten worden betaald. Hoe het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw zijn geregeld. Hoe het gebouw verzekerd moet zijn en aan wie bij schade wordt uitgekeerd. Hoe de vereniging van eigenaren is samengesteld en zal functioneren. De gebruiksvoorschriften voor de appartementen. Het is heel erg belangrijk dat u het reglement van splitsing goed leest en dat u begrijpt wat er geregeld is, hoe dat is gedaan en waarom. Denk vooral niet: we veranderen wel even wat ons niet aanstaat. Veranderingen in het reglement van splitsing moeten met algemene stemmen worden goedgekeurd. Zowel eigenaars als de beperkt gerechtigden moeten aan zo’n verandering meewerken. De beperkt gerechtigden zijn onder andere de banken of maatschappijen die de hypotheken hebben verstrekt. U begrijpt dat hierdoor het aanbrengen van veranderingen in de meeste gevallen niet eenvoudig is.

Er kan ook nog een huishoudelijk reglement bestaan. Hierin kan van alles vastgelegd zijn rond het functioneren van de vereniging en de onderlinge verhoudingen. Vaak gaat het om een uitwerking van leefregels en gebruikregels uit het splitsingsreglement. U kunt de makelaar, verkoper of het bestuur van de vereniging een exemplaar van het huishoudelijk reglement vragen.

Vereniging van eigenaars

Als eigenaar van een appartement bent u met uw medeeigenaars van het complex medeverantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw. Die gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het beheer schept een band tussen de eigenaars en om deze band een judridisch jasje te geven moet bij elke splitsing een vereniging van eigenaars worden opgericht. Iedere appartementseigenaar is automatisch lid van deze vereniging van eigenaren. De vereniging moet een ledenvergadering hebben; de vergadering van eigenaars.

De wet eist dat de vergadering van eigenaars tenminste eenmaal per jaar bijeen wordt geroepen. Dan worden de financiele jaarstukken besproken en wordt de bijdrage in de servicekosten, bestemd voor onderhoud, verbeteringen e.d. per appartementsrecht vastgesteld. De gang van zaken in het complex wordt grotendeels bepaald door de vergadering van eigenaars. Hierin worden alle beslissingen over het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten van het complex genomen. Zij is daarbij gebonden aan de bepalingen in het splitsingsreglement. Het spreekt voor zich dat de besluitvorming binnen de vergadering gebaat is bij een goede verstandhouding tussen de eigenaars onderling.

Het is mogelijk dat er een groot-eigenaar is (iemand die meer appartementen in het complex heeft) die in zijn eentje de meerderheid van de stemmen heeft. Individuele eigenaars hebben in zo’n geval weinig tot niets in te brengen. Dit kan vergaande consequenties voor u hebben, ook financiele. U moet dus goed nagaan hoe de stemverhoudingen in de vereniging liggen. In het reglement van splitsing kunt u vinden voor welk deel uw stem meetelt.

De vereniging van eigenaars moet ook een bestuur hebben. Het bestuur wordt door de vergadering van eigenaars aangesteld en zorgt voor het opstellen van de jaarstukken: de exploitatie rekening van het afgelopen jaar en de begroting voor het komend jaar. Meestal is het bestuur gemachtigd tot het doen van (kleine) uitgaven. Vaak ziet het toe bij onderhoud of reparaties en beheert de kas van de vereniging. Het bestuur heeft een belangrijke positie binnen de vereniging. Vaak wordt er een beroepskracht, bijvoorbeeld een makelaar, in gehuurd voor deze taak.

Op grond van de jaarstukken over het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar wordt de voorschotbijdrage in servicekosten vastgesteld door de vergadering van eigenaars. Eenmaal vastgesteld, is iedere eigenaar verplicht deze kosten te betalen, meestal in maandelijkse termijnen. Uit de voorschotbijdrage in de servicekosten worden alle gemeenschappelijke uitgaven betaald. Het spreekt vanzelf dat deze voorschotbijdragen verrekend worden bij de definitieve afrekening die jaarlijks plaatsvindt. Voor het onderhoud kunnen reserveringen gemaakt worden, zowel voor het al geplande onderhoud als voor onvoorziende reparaties. Deze post maakt vaak een groot deel uit van de bijdrage in de servicekosten. Een ruim reservefonds is soms wel, maar vaak ook niet aanwezig. Als het niet bestaat, moeten plotselinge grote uitgaven door een extra hoofdelijke omslag opgebracht worden. Dit kan hele nare gevolgen hebben als er sprake is van achterstallig onderhoud of als een of meer eigenaars niet willen meebetalen of niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Bij conflicten kan de kantonrechter om een oordeel worden gevraagd. Maar dat zijn vaak lange procedures, waarop niet alle reparaties kunnen wachten.

Als u de consequenties van de aankoop van dat ene aantrekkelijke appartement niet kunt overzien, raadpleeg dan uw makelaar.

Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met Marjolein Elgersma, makelaar bij het kantoor DOMICILIE REAL ESTATE, Gosieweg 53, tel: 7383344 / 5627688.

Ook op Curacao kunnen eigenaren die een woning bezitten het zich meestal niet permitteren deze woning te lang leeg te laten staan. De woning zal verhuurd of verkocht moeten worden.

In de meeste gevallen hebben de eigenaren nog een hypotheek op de woning. Deze aflossing en de rente van de hypotheek moeten maandelijks betaald worden.
Ook andere kosten gaan door zoals onderhoud aan de woning, tuin etc.

Dus is het voor de meeste mensen van belang dat ze de woning tijdig verhuren of verkopen. Over het algemeen wordt de woning dan ondergebracht bij een makelaarskantoor. Een makelaarskantoor is gespecialiseerd in het bemiddelen bij de verhuur of verkoop van de woning. De makelaar kent de markt, de prijszetting en de woningzoekenden.

Natuurlijk is er concurrentie van andere die op dat ogenblik ook worden aangeboden. Het is dan ook van belang dat je er voor zorgt dat jou woning een betere indruk maakt dan andere huizen.

Waarom?

Momenteel is het zo dat de vraag naar woningen kleiner is dan het aanbod van onroerend goed.  D.w.z. dat die potentiele huurder en of koper een ruime keuze heeft.  Zij zullen dan ook niet na laten veel woningen te gaan bekijken voor ze hun keuze maken. Op het moment dat deze keuze gemaakt gaat worden zal dit de leukste, meest gunstig geprijsde woning zijn die in hun smaak valt.

Natuurlijk is het zo dat er uiteindelijk op ieder potje een deksel past. Toch heb je als eigenaar wel een en ander in de hand. Er zijn enkele facetten waar je op moet letten:

De eerste indruk is belangrijk

Zorg ervoor dat als uw makelaar het huis laat zien aan een potentiele koper, de eerste indruk een goede is. Schijnbaar onbelangrijke details spelen daarbij een grote rol. Hier volgen wat tips om uw huis beter tot haar recht te laten komen.

Verhelp kleine mankementen en zorg ervoor dat het huis er opgeruimd uitziet. Pak zonodig de kwast om het hier en daar wat bij te werken. Het is makkelijker een potentiele koper te laten zien hoe mooi het huis er uitziet, dan duidelijk te maken hoe fraai het zou kunnen zijn. Laat het huis bijvoorbeeld eens goed luchten en geef het geheel een extra schoonmaakbeurt.

Het kan rendabel zijn een beetje geld en tijd te investeren om het huis op te knappen. Een klemmende toiletdeur, een lekkende kraan, een deurknop die los zit, zijn allemaal zaken die ergernis kunnen opwekken. U kunt proberen de koper duidelijk te maken dat kleine reparaties eenvoudig en goedkoop uitvoerbaar zijn, in de hoop dat hij u gelooft. U kunt zelf ook een en ander herstellen om teleurstellingen te voorkomen, die een verkeerde invloed op de koop kunnen hebben.

Badkamers zijn erg belangrijk. Een extra boenbeurt, reparatie van lekkende kranen, verwijdering van roestplekken en controle van afvoerputjes, kunnen de verkoopkans aanzienlijk vergroten. Bij veeel mensen heerst de gedachte: ‘Als de badkamer en de keuken niet goed zijn onderhouden, zal het met de rest van het huis ook niet best zijn.

Zorg dat de aspirant koper zich thuis voelt. Vermijd alles wat het gevoel zou kunnen opwekken dat hij ongewenst is. Laat de televisie uit en beperk gezinsactiviteiten tot het absolute minimum. Hoe minder personen er tijdens de rondleiding in huis zijn, hoe beter het is. U moet zo veel mogelijk op de achtergrond blijven, uzelf als het ware onzichtbaar maken. Laat de informatieverstrekking en het onderhandelen aan de makelaar over, dat is zijn beroep. Daar betaalt u hem voor en de koper voelt zich op zijn gemak.

Laat, voor zover mogelijk, geen huisdieren binnen. Er zijn mensen die niet van dieren houden en ze dan ook niet graag zien rondlopen in het huis waarin ze geinteresseerd zijn. Dierenliefhebbers zullen wellicht weg zijn van uw leuke hond of schattige kat en daardoor minder aandacht voor het huis hebben. En daar komen ze tenslotte voor.

Praat niet over het verkopen van meubilair of andere spullen, voordat zeker is dat de potentiele koper uw huis echt wil kopen. Het zou er wel eens op uit kunnen draaien dat u geen van beide verkoopt.

Het verkopen is de taak van de makelaar. Nogmaals, u draagt bij tot een succesvolle rondleiding, als u zelf zo veel mogelijk op de achtergrond blijft. De makelaar kent vaak al de speciale wensen van de koper in spe, voordat hij het huis laat zien. Hij zal die kennis gebruiken om de koper te tonen of uw huis aan de wensen en behoeften voldoet.

Wat kan Domicilie zoal voor u doen?

 • Wij bespreken allereerst met u uw wensen, financiele mogelijkheden en indien nodig vervangende woonruimte.
 • De huidige marktsituatie wordt aan u voorgelegd.
 • Voorwaarden en tarieven en de opdracht tot dienstverlening worden met u besproken.
 • Wij nemen de toestand van uw te verkopen / te verhuren huis op.
 • Wij bespreken met u de vraag- en verkoopprijs alsmede de verkooproute. Een waardeoordeel ligt hieraan ten grondslag.
 • Er wordt een fotopresentatie, plattegrond en een uitgebreide omschrijving van uw woning gemaakt.
 • Onder de verkooproute verstaan wij onder meer het indelen in een advertentieschema, de keuze van de media en het opstellen van een advertentietekst.
 • Indien gewenst plaatsen wij een “Te Koop-bord” bij de te verkopen woning.
 • Kandidaat-kopers sturen wij informatie van uw woning toe.
 • Als uw woning overeenkomt met de wensen van een potentiele koper, maken wij een afspraak met hem/haar om het huis, onder begeleiding van een van onze verkopers, te bezichtigen.
 • De resultaten van de bezichtiging worden met u besproken;eventuele biedingen en nadere informatie geven wij aan u door.
 • Wij dragen er zorg voor dat alle afspraken met de aspirantkoper goed worden  vastgelegd.
 • De juridische consequenties nemen wij zorgvuldig door en eventuele bijkomende bepalingen, zoals ontbindende voorwaarden worden geformuleerd.
 • De contacten met de notaris worden door ons verzorgd.
 • Ook na het sluiten van de koop controleren wij af het huis afgeleverd is zoals afgesproken.
 • Wij controleren voor u de nota van afrekening van de notaris en de conceptoverdrachtsakte.

Natuurlijk zijn wij altijd bereid tot het geven van extra informatie. Het snelst werkt het als U eens langs komt op ons gezellige kantoor DOMICILIE REAL ESTATE, Gosieweg 53, waar U  onder het genot van een kopje koffie snel een goede indruk kunt krijgen van ons hele aanbod. Ook kunt U telefonisch contact opnemen op telefoonnummer 005999- 7383344 of 5627688.